Skip to content

构建

构建指南仅适用于开发人员或高级用户。普通用户应遵循 快速入门 指南。

依赖

  • Make
  • Golang 版本 1.22 或更高
  • node.js 版本 21 或更高

你需要在构建项目之前执行以下命令更新浏览器列表数据库。

shell
npx browserslist@latest --update-db

构建前端

请在 app 目录中执行以下命令。

shell
pnpm install
pnpm build

构建后端

警告

在构建后端之前应先构建前端,因为后端将嵌入前端构建的文件。

请在项目的根目录执行以下命令。

shell
go build -tags=jsoniter -ldflags "$LD_FLAGS -X 'github.com/0xJacky/Nginx-UI/settings.buildTime=$(date +%s)'" -o nginx-ui -v main.go

Released under the AGPL-3.0 License. (392cac41)